HE 34/2012 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan vakausmekanismin (EVM) perustamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki Euroopan vakausmekanismin perustamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

29.06.2012

Voimaantulo

04.10.2012

Säädöskokoelma
402/2012
Sopimussarja
74/2012
Päätös

Hyväksytty

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Viron tasavallan, Irlannin, Helleenien tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan, Kyproksen tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Maltan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Portugalin tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan ja Suomen tasavallan välinen sopimus Euroopan vakausmekanismin perustamisesta

Asetuksen voimaantulo

04.10.2012

Säädöskokoelma
534/2012
Sopimussarja
75/2012
Päätös

Hyväksytty

Päätös

Hyväksytty

2. Eduskunnan suostumus selityksen antamiseen ministerivastuusta

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Ainoa ja 2. käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Euroopan vakausmekanismin perustamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Viron tasavallan, Irlannin, Helleenien tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan, Kyproksen tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Maltan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Portugalin tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan ja Suomen tasavallan välinen sopimus Euroopan vakausmekanismin perustamisesta

2. Eduskunnan suostumus selityksen antamiseen ministerivastuusta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Finanssineuvos Morén

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

27.04.2012

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.05.2012 Päättynyt PTK 46/2012
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, tarkastusvaliokunnan ja talousvaliokunnan on annettava lausunto.

Istuntopöytäkirjan sivu

2

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 13/2012 vp
Valmistunut

13.06.2012

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvalio kunta ehdottaa, että eduskunta hyväksyy Euroopan vakausmekanismin perustamisesta Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Viron tasavallan, Irlannin, Helleenien tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan, Kyproksen tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Maltan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Portugalin tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan ja Suomen tasavallan välillä Brysselissä 2 päivänä helmikuuta 2012 tehdyn sopimuksen, että eduskunta hyväksyy annettavaksi selityksen, jonka mukaan sopimuksen 35 artiklan määräys hallintoneuvoston puheenjohtajan, jäsenen ja varajäsenen oikeudellisesta koskemattomuudesta ei rajoita Suomea hallintoneuvostossa edustavan ministerin Suomen perustuslain mukaista ministerivastuuta ja että lakiehdotus hyväksytään muut tamat tomana.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 13/2012 vp
Valmistunut

07.06.2012

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Tarkastusvaliokunnan lausunto
TrVL 5/2012 vp
Valmistunut

30.05.2012

Talousvaliokunnan lausunto
TaVL 24/2012 vp
Valmistunut

29.05.2012

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 2 eriävää mielipidettä

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.06.2012

Istuntopöytäkirja
PTK 65/2012 vp
Päätös

Mietintö pantiin asian kiireellisyyden takia pöydälle seuraavaan, tänään 13.6.2012 pidettävään toiseen täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.06.2012 Päättynyt PTK 66/2012
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Ainoa ja toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.06.2012 Keskeytetty PTK 69/2012
21.06.2012 Päättynyt PTK 71/2012 5,6
Päätös

Eduskunta hyväksyi sopimuksen. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen. Eduskunta antoi suostumuksen selityksen antamiseen. Sopimuksen ainoa ja lakiehdotuksen toinen käsittely päättyivät. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että eduskunnan suostumus on tarpeen hallituksen esityksessä tarkoitetun sopimuksen hyväksymiseen sekä hallituksen esityksessä ehdotetun selityksen tekemiseen, että näistä päätetään äänten enemmistöllä ja että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

25.06.2012

Vastaus
EV 65/2012 vp