Valtiopaivaasia HE 34/2014

HE 34/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Maanmittauslaitoksesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki Maanmittauslaitoksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

27.06.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
580/2014
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta annetun lain sekä Geodeettisesta laitoksesta annetun lain kumoamisesta

Vahvistettu

27.06.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
581/2014
Päätös

Hyväksytty

3. Laki mittayksiköistä ja mittanormaalijärjestelmästä annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.06.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
582/2014
Päätös

Hyväksytty

4. Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.06.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
583/2014
Päätös

Hyväksytty

5. Laki maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain 42 ja 49 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.06.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
584/2014
Päätös

Hyväksytty

6. Laki maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.06.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
585/2014
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Maanmittauslaitoksesta annetun lain muuttamisesta

2. Laki maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta annetun lain sekä Geodeettisesta laitoksesta annetun lain kumoamisesta

3. Laki mittayksiköistä ja mittanormaalijärjestelmästä annetun lain 14 §:n muuttamisesta

4. Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

5. Laki maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain 42 ja 49 §:n muuttamisesta

6. Laki maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

10.04.2014

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Paakkola

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

11.04.2014

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.04.2014 Päättynyt PTK 41/2014 9
Päätös

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 9/2014 vp
Valmistunut

04.06.2014

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa, että 2.-6. lakiehdotus hyväksytään muuttumattomina ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 11 § muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

06.06.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 63/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 10.6.2014 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.06.2014 Päättynyt PTK 64/2014 9
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.06.2014 Päättynyt PTK 67/2014 21
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

23.06.2014