HE 34/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Maanmittauslaitoksesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki Maanmittauslaitoksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

27.06.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
580/2014
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta annetun lain sekä Geodeettisesta laitoksesta annetun lain kumoamisesta

Vahvistettu

27.06.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
581/2014
Päätös

Hyväksytty

3. Laki mittayksiköistä ja mittanormaalijärjestelmästä annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.06.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
582/2014
Päätös

Hyväksytty

4. Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.06.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
583/2014
Päätös

Hyväksytty

5. Laki maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain 42 ja 49 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.06.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
584/2014
Päätös

Hyväksytty

6. Laki maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.06.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
585/2014
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Maanmittauslaitoksesta annetun lain muuttamisesta

2. Laki maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta annetun lain sekä Geodeettisesta laitoksesta annetun lain kumoamisesta

3. Laki mittayksiköistä ja mittanormaalijärjestelmästä annetun lain 14 §:n muuttamisesta

4. Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

5. Laki maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain 42 ja 49 §:n muuttamisesta

6. Laki maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Paakkola

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

11.04.2014

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.04.2014 Päättynyt PTK 41/2014
Päätös

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

9

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 9/2014 vp
Valmistunut

04.06.2014

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa, että 2.-6. lakiehdotus hyväksytään muuttumattomina ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 11 § muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

06.06.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 63/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 10.6.2014 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.06.2014 Päättynyt PTK 64/2014
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.06.2014 Päättynyt PTK 67/2014
Istuntopöytäkirjan sivu

21

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

23.06.2014

Vastaus
EV 63/2014 vp