Valtiopaivaasia HE 340/1994

HE 340/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

Päätös

Rauennut

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Rauennut

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain muuttamisesta

2) Laki oikeudenkäynnistä huoneenvuokra-asioissa annetun lain muuttamisesta

3) Laki maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun lain 27 §:n 2 momentin kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

22.12.1994

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Penttinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

09.01.1995

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

6317

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.01.1995 Päättynyt PTK 167/1994 6321

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

14.03.1995

​​​​