Valtiopaivaasia HE 340/2014

HE 340/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kunnallisen eläkelain, valtion eläkerahastosta annetun lain sekä Finanssivalvonnasta annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

06.03.2015

Voimaantulo

01.04.2015

Säädöskokoelma
196/2015
Päätös

Hyväksytty

2. Laki valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

06.03.2015

Voimaantulo

01.04.2015

Säädöskokoelma
197/2015
Päätös

Hyväksytty

3. Laki Finanssivalvonnasta annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

06.03.2015

Voimaantulo

01.04.2015

Säädöskokoelma
198/2015
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta

2. Laki valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta

3. Laki Finanssivalvonnasta annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

18.12.2014

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Isomäki

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

19.12.2014

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.01.2015 Päättynyt PTK 135/2014 8
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle talousvaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 44/2014 vp
Valmistunut

06.02.2015

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Lausunnot

Talousvaliokunnan lausunto
TaVL 51/2014 vp
Valmistunut

29.01.2015

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.02.2015

Istuntopöytäkirja
PTK 151/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 11.2.2015 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.02.2015 Päättynyt PTK 152/2014 5
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.02.2015 Päättynyt PTK 155/2014 14
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

04.03.2015

​​​​