Valtiopaivaasia HE 341/2014

HE 341/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

08.05.2015

Voimaantulo

01.08.2015

Säädöskokoelma
580/2015
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki opetushallituksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

08.05.2015

Voimaantulo

01.08.2015

Säädöskokoelma
581/2015
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.05.2015

Voimaantulo

01.08.2015

Säädöskokoelma
582/2015
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta

2. Laki opetushallituksesta annetun lain muuttamisesta

3. Laki Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

18.12.2014

Ministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Esittelijä

Johtaja Rajanen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

19.12.2014

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.01.2015 Päättynyt PTK 135/2014 1
Päätös

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan, jolle sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 29/2014 vp
Valmistunut

06.03.2015

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sivistysvaliokunta ehdottaa, että 1., 2. ja 3. lakiehdotus hyväksytään muutettuina ja että hyväksytään 1 lausuma.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto
StVL 20/2014 vp
Valmistunut

12.02.2015

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.03.2015

Istuntopöytäkirja
PTK 167/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle tänään 9.3.2015 pidettävään seuraavaan täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.03.2015 Päättynyt PTK 168/2014 3
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.03.2015 Keskeytetty PTK 172/2014 16
13.03.2015 Päättynyt PTK 173/2014 9 52,53
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

29.04.2015