HE 346/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

10.07.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
860/2015
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki poliisilain 5 luvun 63 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

10.07.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
861/2015
Päätös

Hyväksytty

3. Laki pakkokeinolain 10 luvun 65 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

10.07.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
862/2015
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta

2. Laki poliisilain 5 luvun 63 §:n muuttamisesta

3. Laki pakkokeinolain 10 luvun 65 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sisäministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Nieminen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

13.01.2015

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.01.2015 Päättynyt PTK 135/2014
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

10

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 52/2014 vp
Valmistunut

03.03.2015

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että 1. ja 3. lakiehdotus hyväksytään muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

03.03.2015

Istuntopöytäkirja
PTK 163/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 4.3.2015 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.03.2015 Päättynyt PTK 164/2014
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.03.2015 Päättynyt PTK 169/2014
Istuntopöytäkirjan sivu

17

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

29.05.2015

Vastaus
EV 373/2014 vp