HE 348/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 13 luvun muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 13 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

24.04.2015

Voimaantulo

11.05.2015

Säädöskokoelma
512/2015
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 13 luvun muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sisäministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Meriniemi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

13.01.2015

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.01.2015 Päättynyt PTK 135/2014
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

11

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 51/2014 vp
Valmistunut

27.02.2015

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna ja että hyväksytään lausuma.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

03.03.2015

Istuntopöytäkirja
PTK 163/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 4.3.2015 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.03.2015 Päättynyt PTK 164/2014
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.03.2015 Päättynyt PTK 169/2014
Istuntopöytäkirjan sivu

16

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

23.03.2015

Vastaus
EV 334/2014 vp