HE 35/2011 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tasavallan presidentin palkkiosta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki tasavallan presidentin palkkiosta

Vahvistettu

18.11.2011

Voimaantulo

01.03.2012

Säädöskokoelma
1152/2011
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki tasavallan presidentin palkkiosta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtioneuvoston kanslia

Esittelijä

Osastopäällikkö Vilavaara

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

30.09.2011

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.10.2011 Päättynyt PTK 45/2011
Päätös

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

2

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Perustuslakivaliokunta

Mietintö

Perustuslakivaliokunnan mietintö
PeVM 5/2011 vp
Valmistunut

25.10.2011

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella perustuslakivaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

27.10.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 60/2011 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 28.10.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.10.2011 Poistettu PTK 61/2011
01.11.2011 Päättynyt PTK 62/2011
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.11.2011 Päättynyt PTK 66/2011
Istuntopöytäkirjan sivu

3

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

14.11.2011

Vastaus
EV 29/2011 vp