Valtiopaivaasia HE 35/2013

HE 35/2013 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eläinsuojelulain ja rikoslain 17 luvun 14 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki eläinsuojelulain muuttamisesta

Vahvistettu

09.08.2013

Voimaantulo

01.09.2013

Säädöskokoelma
584/2013
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki rikoslain 17 luvun 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.08.2013

Voimaantulo

01.09.2013

Säädöskokoelma
585/2013
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki eläinsuojelulain muuttamisesta

2. Laki rikoslain 17 luvun 14 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

04.04.2013

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Eläinlääkintöylitarkastaja Ahlström

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.04.2013

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.04.2013 Poistettu PTK 35/2013 10
10.04.2013 Päättynyt PTK 36/2013 10
Päätös

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 5/2013 vp
Valmistunut

05.06.2013

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 33 c § ja voimaantulosäännös muutettuna ja että hyväksytään yksi lausuma.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.06.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 64/2013 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 6.6.2013 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.06.2013 Päättynyt PTK 65/2013 4
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.06.2013 Päättynyt PTK 67/2013 14
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

14.06.2013

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin