Valtiopaivaasia HE 353/2014

HE 353/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle kalataloushallinnon uudelleen organisointia koskevaksi lainsäädännöksi

Päätökset

1. Laki merellä toimivien kalastus- ja vesiviljelyalusten rekisteröinnistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

06.03.2015

Voimaantulo

01.04.2015

Säädöskokoelma
199/2015
Päätös

Hyväksytty

2. Laki kaupallisen kalastuksen vakuutustuesta annetun lain 19 ja 20 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

06.03.2015

Voimaantulo

01.04.2015

Säädöskokoelma
200/2015
Päätös

Hyväksytty

3. Laki kalastuslain 37 b §:n muuttamisesta

Vahvistettu

06.03.2015

Voimaantulo

01.04.2015

Säädöskokoelma
201/2015
Päätös

Hyväksytty

4. Laki Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevan eurooppalaisen asetuksen kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

06.03.2015

Voimaantulo

01.04.2015

Säädöskokoelma
202/2015
Päätös

Hyväksytty

5. Laki yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

06.03.2015

Voimaantulo

01.04.2015

Säädöskokoelma
203/2015
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki merellä toimivien kalastus- ja vesiviljelyalusten rekisteröinnistä annetun lain muuttamisesta

2. Laki kaupallisen kalastuksen vakuutustuesta annetun lain 19 ja 20 §:n muuttamisesta

3. Laki kalastuslain 37 b §:n muuttamisesta

4. Laki Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevan eurooppalaisen asetuksen kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

5. Laki yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

15.01.2015

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Aliranta

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

16.01.2015

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.01.2015 Päättynyt PTK 139/2014 6
Päätös

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 30/2014 vp
Valmistunut

11.02.2015

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja että hyväksytään yksi lausuma.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.02.2015

Istuntopöytäkirja
PTK 154/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 17.2.2015 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.02.2015 Päättynyt PTK 155/2014 5
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.02.2015 Keskeytetty PTK 158/2014 7
24.02.2015 Päättynyt PTK 159/2014 9
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

26.02.2015

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin