HE 355/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Ukrainan, Moldovan tasavallan ja Georgian välillä tehtyjen assosiaatiosopimusten hyväksymisestä sekä laeiksi sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välisen assosiaatiosopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

24.04.2015

Säädöskokoelma
535/2015
Päätös

Hyväksytty

2. Laki Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä

Vahvistettu

24.04.2015

Säädöskokoelma
536/2015
Päätös

Hyväksytty

Georgian välisen assosiaatiosopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Vahvistettu

24.04.2015

Säädöskokoelma
537/2015
Päätös

Hyväksytty

voimaansaattamisesta

3. Laki Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä

Moldovan tasavallan välisen assosiaatiosopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien

määräysten voimaansaattamisesta

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välinen assosiaatiosopimus

Päätös

Hyväksytty

Päätös

Hyväksytty

2. Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välinen assosiaatiosopimus

Päätös

Hyväksytty

3. Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Georgian välinen assosiaatiosopimus

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Ainoa ja 2. käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välisen assosiaatiosopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

2. Laki Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä

Georgian välisen assosiaatiosopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

voimaansaattamisesta

3. Laki Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä

Moldovan tasavallan välisen assosiaatiosopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien

määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välinen assosiaatiosopimus

2. Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välinen assosiaatiosopimus

3. Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Georgian välinen assosiaatiosopimus

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Ulkoasiainministeriö

Esittelijä

Osastopäällikkö Hakala

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

23.01.2015

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
27.01.2015 Päättynyt PTK 143/2014
Päätös

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

2

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ulkoasiainvaliokunta

Mietintö

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö
UaVM 23/2014 vp
Valmistunut

26.02.2015

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella ulkoasiainvaliokunta ehdottaa, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetut sopimukset siltä osin kuin sopimukset kuuluvat Suomen toimivaltaan ja että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

27.02.2015

Istuntopöytäkirja
PTK 162/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 3.3.2015 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.03.2015 Päättynyt PTK 163/2014
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Ainoa ja toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.03.2015 Päättynyt PTK 169/2014
Päätös

Eduskunta hyväksyi sopimukset. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

23.03.2015

Vastaus
EV 329/2014 vp