HE 356/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupallisten sopimusten maksuehdoista annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki kaupallisten sopimusten maksuehdoista annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

10.04.2015

Voimaantulo

01.05.2015

Säädöskokoelma
385/2015
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kaupallisten sopimusten maksuehdoista annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Pulkkinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

23.01.2015

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.01.2015 Päättynyt PTK 144/2014
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

3

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 25/2014 vp
Valmistunut

18.02.2015

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että lakialoite LA 64/2013 vp hylätään.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

20.02.2015

Istuntopöytäkirja
PTK 158/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 24.2.2014 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
24.02.2015 Päättynyt PTK 159/2014
Päätös

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
27.02.2015 Poistettu PTK 162/2014
03.03.2015 Päättynyt PTK 163/2014
Istuntopöytäkirjan sivu

6

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

06.03.2015

Vastaus
EV 309/2014 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot