HE 36/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Vahvistettu

16.05.1994

Voimaantulo

20.05.1994

Säädöskokoelma
349/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sisäministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Mentula

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.04.1994

Istuntopöytäkirjan sivu

478

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.04.1994 Päättynyt PTK 24/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

617

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 3/1994 vp
Valmistunut

13.04.1994

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

15.04.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 29/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.04.1994 Päättynyt PTK 30/1994

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.04.1994 Päättynyt PTK 32/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

801

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.04.1994 Päättynyt PTK 33/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

807

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

04.05.1994