Valtiopaivaasia HE 36/2009

HE 36/2009 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista

Vahvistettu

07.08.2009

Voimaantulo

01.09.2009

Säädöskokoelma
617/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2009

Voimaantulo

01.09.2009

Säädöskokoelma
618/2009
Päätös

Hyväksytty

3. Laki väestötietolain 19 ja 20 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

4. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 2 ja 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2009

Voimaantulo

01.09.2009

Säädöskokoelma
619/2009
Päätös

Hyväksytty

5. Laki viestintähallinnosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2009

Voimaantulo

01.09.2009

Säädöskokoelma
620/2009
Päätös

Hyväksytty

6. Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2009

Voimaantulo

01.09.2009

Säädöskokoelma
621/2009
Päätös

Hyväksytty

7. Laki varainsiirtoverolain 56 b §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2009

Voimaantulo

01.09.2009

Säädöskokoelma
622/2009
Päätös

Hyväksytty

8. Laki verotusmenettelystä annetun lain 93 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2009

Voimaantulo

01.09.2009

Säädöskokoelma
623/2009
Päätös

Hyväksytty

9. Laki arvonlisäverolain 165 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

10. Laki ennakkoperintälain 6 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2009

Voimaantulo

01.09.2009

Säädöskokoelma
624/2009
Päätös

Hyväksytty

11. Laki veripalvelulain 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2009

Voimaantulo

01.09.2009

Säädöskokoelma
625/2009
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista

2. Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain muuttamisesta

3. Laki väestötietolain 19 ja 20 §:n muuttamisesta

4. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 2 ja 9 §:n muuttamisesta

5. Laki viestintähallinnosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

6. Laki rahanpesusta ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 18 §:n muuttamisesta

7. Laki varainsiirtoverolain 56 b §:n muuttamisesta

8. Laki verotusmenettelystä annetun lain 93 a §:n muuttamisesta

9. Laki arvonlisäverolain 165 §:n muuttamisesta

10. Laki ennakkoperintälain 6 a §:n muuttamisesta

11. Laki veripalvelulain 11 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

27.03.2009

Ministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Miettinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

27.03.2009

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.04.2009 Päättynyt PTK 34/2009 11
Päätös

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja hallintovaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Mietintö

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö
LiVM 12/2009 vp
Valmistunut

05.06.2009

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset 2, 4-8, 10 ja 11 hyväksytään muuttamattomina, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna ja että 3. ja 9. lakiehdotus hylätään, ja että hyväksytään yksi lausuma

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 16/2009 vp
Valmistunut

29.05.2009

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 9/2009 vp
Valmistunut

29.05.2009

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.06.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 64/2009 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 10.6.2009 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.06.2009 Päättynyt PTK 65/2009 15
Päätös

Eduskunta hyväksyi 1. ja 2., 4.-8. sekä 10. ja 11. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen 3. ja 9. lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.06.2009 Päättynyt PTK 68/2009 8
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, 1., 2., 4.-8., 10. ja 11. lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä 3. ja 9. lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

02.07.2009