Valtiopaivaasia HE 36/2012

HE 36/2012 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hiilidioksidin talteenottamisesta ja varastoinnista, ympäristönsuojelulain muuttamisesta ja merensuojelulain 7 §:n muuttamisesta sekä Koillis-Atlantin merellisen ympäristön suojelusta tehdyn yleissopimuksen II ja III liitteeseen tehdyn muutoksen hyväksymisestä ja laiksi muutoksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki hiilidioksidin talteenottamisesta ja varastoinnista

Vahvistettu

29.06.2012

Voimaantulo

15.07.2012

Säädöskokoelma
416/2012
Päätös

Hyväksytty

2. Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Vahvistettu

29.06.2012

Voimaantulo

15.07.2012

Säädöskokoelma
417/2012
Päätös

Hyväksytty

3. Laki merensuojelulain 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.06.2012

Voimaantulo

15.07.2012

Säädöskokoelma
418/2012
Päätös

Hyväksytty

4. Laki Koillis-Atlantin merellisen ympäristön suojelusta tehdyn yleissopimuksen II ja III liitteeseen tehdyn muutoksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

29.06.2012

Voimaantulo

18.12.2012

Säädöskokoelma
419/2012
Sopimussarja
91/2012
Päätös

Hyväksytty

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Koillis-Atlantin merellisen ympäristön suojelusta tehdyn yleissopimuksen liitteisiin II ja III tehtävät muutokset

Asetuksen voimaantulo

18.12.2012

Säädöskokoelma
783/2012
Sopimussarja
92/2012
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Ainoa ja 2. käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki hiilidioksidin talteenottamisesta ja varastoinnista

2. Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta

3. Laki merensuojelulain 7 §:n muuttamisesta

4. Laki Koillis-Atlantin merellisen ympäristön suojelusta tehdyn yleissopimuksen II ja III liitteeseen tehdyn muutoksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Koillis-Atlantin merellisen ympäristön suojelusta tehdyn yleissopimuksen liitteisiin II ja III tehtävät muutokset

Annettu eduskunnalle

Pvm

26.04.2012

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Talsi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

27.04.2012

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.05.2012 Päättynyt PTK 45/2012 4
Päätös

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan, jolle talousvaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 2/2012 vp
Valmistunut

01.06.2012

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella ympäristövaliokunta ehdottaa, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun yleissopimuksen liitteisiin II ja III tehdyn muutoksen siltä osin kuin se kuuluu Suomen toimivaltaan, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja että hyväksytään yksi lausuma.

Lausunnot

Talousvaliokunnan lausunto
TaVL 26/2012 vp
Valmistunut

30.05.2012

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

06.06.2012

Istuntopöytäkirja
PTK 62/2012 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 7.6.2012 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.06.2012 Päättynyt PTK 63/2012 6
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Ainoa ja toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.06.2012 Päättynyt PTK 64/2012 14
Päätös

Eduskunta hyväksyi yleissopimuksen liitteisiin II ja III tehdyn muutoksen. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

15.06.2012

​​​​