HE 362/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2015 lisätalousarvioksi

(Ensimmäinen lisäbudjetti 2015)

1. Vuoden 2015 I lisätalousarvio

Voimaantulo

23.03.2015

Säädöskokoelma
224/2015
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Vuoden 2015 I lisätalousarvio

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Budjettineuvos Majanen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

13.02.2015

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.02.2015 Päättynyt PTK 157/2014
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

2

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 48/2014 vp
Valmistunut

09.03.2015

Päätösehdotus

Valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että ehdotus vuoden 2015 lisätalousarvioksi hyväksytään hallituksen esityksen ja sitä täydentävän esityksen mukaisena, että edellä ehdotettu lausuma hyväksytään, että lisätalousarvioaloitteet LTA 149-199/2014 vp hylätään ja että lisätalousarviota sovelletaan 23 päivästä maaliskuuta 2015 alkaen.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 4 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.03.2015

Istuntopöytäkirja
PTK 167/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 11.3.2015 pidettävään täysistuntoon ja lisätalousarvioehdotuksen ainoassa käsittelyssä noudatettava menettelytapa hyväksyttiin.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.03.2015 Keskeytetty PTK 171/2014
13.03.2015 Päättynyt PTK 173/2014 2-43
Istuntopöytäkirjan sivu

3

Päätös

Eduskunta hyväksyi lisätalousarvioehdotuksen mietinnön mukaisena. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lisätalousarvioaloitteiden hylkäämisestä. Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen lisätalousarvion soveltamisesta. Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

19.03.2015

Kirjelmä
EK 55/2014 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

Asiasanat