HE 364/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion vakuusrahastosta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki valtion vakuusrahastosta annetun lain muuttamisesta

Päätös

Jätetty lepäämään

2) Laki talletuspankkien toiminnasta annetun lain 55 §:n muuttamisesta

Päätös

Jätetty lepäämään

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Jätetty lepäämään

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki valtion vakuusrahastosta annetun lain muuttamisesta

2) Laki talletuspankkien toiminnasta annetun lain 55 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Vt. hallitusneuvos Kiviniemi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.01.1993

Istuntopöytäkirjan sivu

5875

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.01.1993 Pp seur. PTK 196/1992 1
07.01.1993 Päättynyt PTK 197/1992
Yhteiskeskustelu
Istuntopöytäkirjan sivu

5877

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 58/1992 vp
Valmistunut

22.01.1993

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 3 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

22.01.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 207/1992 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.01.1993 Päättynyt PTK 208/1992

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.01.1993 Päättynyt PTK 209/1992 1, 2
Istuntopöytäkirjan sivu

6547

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.01.1993 Päättynyt PTK 210/1992 1-3
Istuntopöytäkirjan sivu

6550

Huomautus

Luottamusäänestys

(Ed Hautala ja Vehkaoja perustelul., rauenneet)

Ks LJL 2/1995 vp

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

1) VJ 67 § 2 mom (TaVM)

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

05.02.1993

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot