HE 365/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 ja 56 §:n, maatilatalouden tuloverolain 10 f §:n ja rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 ja 56 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.04.2015

Voimaantulo

01.05.2015

Säädöskokoelma
456/2015
Päätös

Hyväksytty

2. Laki maatilatalouden tuloverolain 10 f §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.04.2015

Voimaantulo

01.05.2015

Säädöskokoelma
457/2015
Päätös

Hyväksytty

3. Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.04.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
458/2015
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 ja 56 §:n muuttamisesta

2. Laki maatilatalouden tuloverolain 10 f §:n muuttamisesta

3. Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Erityisasiantuntija Järvinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

13.02.2015

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.02.2015 Päättynyt PTK 155/2014
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

3

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 47/2014 vp
Valmistunut

06.03.2015

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

06.03.2015

Istuntopöytäkirja
PTK 166/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 9.3.2015 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.03.2015 Päättynyt PTK 167/2014
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.03.2015 Päättynyt PTK 172/2014
Istuntopöytäkirjan sivu

8

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

10.04.2015

Vastaus
EV 349/2014 vp