HE 37/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 5 a ja 9 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki sairausvakuutuslain 5 a ja 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.05.2001

Voimaantulo

01.06.2001

Säädöskokoelma
394/2001
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki sairausvakuutuslain 5 a ja 9 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Kairisalo

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

20.04.2001

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
24.04.2001 Päättynyt PTK 46/2001
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

10

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 8/2001 vp
Valmistunut

02.05.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

03.05.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 52/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 04.05.2001 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.05.2001 Päättynyt PTK 53/2001
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.05.2001 Päättynyt PTK 54/2001
Istuntopöytäkirjan sivu

1

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

10.05.2001

Vastaus
EV 41/2001 vp