Valtiopaivaasia HE 37/2007

HE 37/2007 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle asevelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Asevelvollisuuslaki

Vahvistettu

28.12.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1438/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1439/2007
Päätös

Hyväksytty

3. Laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain 18 ja 39 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1440/2007
Päätös

Hyväksytty

4. Laki rikoslain 45 luvun 27 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1441/2007
Päätös

Hyväksytty

5. Laki sotilasoikeudenkäyntilain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1442/2007
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Asevelvollisuuslaki

2. Laki sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain muuttamisesta

3. Laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain 18 ja 39 §:n muuttamisesta

4. Laki rikoslain 45 luvun 27 §:n muuttamisesta

5. Laki sotilasoikeudenkäyntilain 2 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

15.06.2007

Ministeriö

Puolustusministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Turkki

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.06.2007

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.06.2007 Päättynyt PTK 42/2007 5
Päätös

Asia lähetettiin puolustusvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Puolustusvaliokunta

Mietintö

Puolustusvaliokunnan mietintö
PuVM 1/2007 vp
Valmistunut

23.11.2007

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna, että 2.-5. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että hyväksytään yksi lausuma.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 9/2007 vp
Valmistunut

16.10.2007

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

27.11.2007

Istuntopöytäkirja
PTK 87/2007 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 28.11.2007 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.11.2007 Keskeytetty PTK 88/2007 6
04.12.2007 Päättynyt PTK 92/2007 5 33
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.12.2007 Päättynyt PTK 95/2007 16
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 1. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan sen 79 §:stä, 90 §:n 2 momentista sekä 112 §:n 2 ja 3 momentista tekemät valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

20.12.2007