HE 37/2008 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain sekä sosiaalihuoltolain 29 b ja 29 d §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

06.06.2008

Voimaantulo

01.08.2008

Säädöskokoelma
387/2008
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki sosiaalihuoltolain 29 b ja 29 d §:n muuttamisesta

Vahvistettu

06.06.2008

Voimaantulo

01.08.2008

Säädöskokoelma
388/2008
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta

2. Laki sosiaalihuoltolain 29 b ja 29 d §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Kumpula

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.04.2008

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.04.2008 Päättynyt PTK 37/2008
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Yhteiskeskustelu
Istuntopöytäkirjan sivu

3

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 7/2008 vp
Valmistunut

09.05.2008

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 6 b § ja voimaantulosäännös muutettuina, että lakialoitteet LA 29/2008 vp ja LA 32/2008 vp hylätään ja että hyväksytään neljä lausumaa.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.05.2008

Istuntopöytäkirja
PTK 50/2008 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 15.05.2008 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.05.2008 Keskeytetty PTK 52/2008
16.05.2008 Päättynyt PTK 53/2008 1-10
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.05.2008 Keskeytetty PTK 54/2008
21.05.2008 Päättynyt PTK 55/2008 39-43
Istuntopöytäkirjan sivu

2

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

26.05.2008

Vastaus
EV 50/2008 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot