HE 37/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta

Vahvistettu

14.01.2011

Voimaantulo

01.04.2011

Säädöskokoelma
26/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki perintökaaren 8 luvun 2 ja 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

14.01.2011

Voimaantulo

01.04.2011

Säädöskokoelma
27/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki perintö- ja lahjaverolain 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

14.01.2011

Voimaantulo

01.04.2011

Säädöskokoelma
28/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki oikeudenkäymiskaaren 10 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

14.01.2011

Voimaantulo

01.04.2011

Säädöskokoelma
29/2011
Päätös

Hyväksytty

5. Laki takaisinsaannista konkurssipesään annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

14.01.2011

Voimaantulo

01.04.2011

Säädöskokoelma
30/2011
Päätös

Hyväksytty

6. Laki maistraattien eräistä henkilörekistereistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

14.01.2011

Voimaantulo

01.04.2011

Säädöskokoelma
31/2011
Päätös

Hyväksytty

7. Laki holhoustoimesta annetun lain 34 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

14.01.2011

Voimaantulo

01.04.2011

Säädöskokoelma
32/2011
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta

2. Laki perintökaaren 8 luvun 2 ja 8 §:n muuttamisesta

3. Laki perintö- ja lahjaverolain 11 §:n muuttamisesta

4. Laki oikeudenkäymiskaaren 10 luvun muuttamisesta

5. Laki takaisinsaannista konkurssipesään annetun lain muuttamisesta

6. Laki maistraattien eräistä henkilörekistereistä annetun lain muuttamisesta

7. Laki holhoustoimesta annetun lain 34 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Helin

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

09.04.2010

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.04.2010 Päättynyt PTK 39/2010
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

2

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 23/2010 vp
Valmistunut

12.11.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa, että 4.-7. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 8 § muutettuna ja että 2. ja 3. lakiehdotus hyväksytään muutettuina.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

16.11.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 114/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 17.11.2010 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.11.2010 Päättynyt PTK 115/2010
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
23.11.2010 Keskeytetty PTK 118/2010
24.11.2010 Päättynyt PTK 119/2010 1
Istuntopöytäkirjan sivu

20

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

31.12.2010

Vastaus
EV 201/2010 vp