Valtiopaivaasia HE 37/2010

HE 37/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Päätökset

1. Laki avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta

Vahvistettu

14.01.2011

Voimaantulo

01.04.2011

Säädöskokoelma
26/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki perintökaaren 8 luvun 2 ja 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

14.01.2011

Voimaantulo

01.04.2011

Säädöskokoelma
27/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki perintö- ja lahjaverolain 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

14.01.2011

Voimaantulo

01.04.2011

Säädöskokoelma
28/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki oikeudenkäymiskaaren 10 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

14.01.2011

Voimaantulo

01.04.2011

Säädöskokoelma
29/2011
Päätös

Hyväksytty

5. Laki takaisinsaannista konkurssipesään annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

14.01.2011

Voimaantulo

01.04.2011

Säädöskokoelma
30/2011
Päätös

Hyväksytty

6. Laki maistraattien eräistä henkilörekistereistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

14.01.2011

Voimaantulo

01.04.2011

Säädöskokoelma
31/2011
Päätös

Hyväksytty

7. Laki holhoustoimesta annetun lain 34 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

14.01.2011

Voimaantulo

01.04.2011

Säädöskokoelma
32/2011
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta

2. Laki perintökaaren 8 luvun 2 ja 8 §:n muuttamisesta

3. Laki perintö- ja lahjaverolain 11 §:n muuttamisesta

4. Laki oikeudenkäymiskaaren 10 luvun muuttamisesta

5. Laki takaisinsaannista konkurssipesään annetun lain muuttamisesta

6. Laki maistraattien eräistä henkilörekistereistä annetun lain muuttamisesta

7. Laki holhoustoimesta annetun lain 34 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

09.04.2010

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Helin

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

09.04.2010

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.04.2010 Päättynyt PTK 39/2010 2
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 23/2010 vp
Valmistunut

12.11.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa, että 4.-7. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 8 § muutettuna ja että 2. ja 3. lakiehdotus hyväksytään muutettuina.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

16.11.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 114/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 17.11.2010 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.11.2010 Päättynyt PTK 115/2010 5
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.11.2010 Keskeytetty PTK 118/2010 20
24.11.2010 Päättynyt PTK 119/2010 1 1
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

31.12.2010