HE 37/2013 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

14.06.2013

Voimaantulo

01.07.2013

Säädöskokoelma
445/2013
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Wasenius

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.04.2013

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.04.2013 Poistettu PTK 35/2013
10.04.2013 Päättynyt PTK 36/2013
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

12

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 12/2013 vp
Valmistunut

08.05.2013

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 1 a § muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

17.05.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 54/2013 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 21.5.2013 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.05.2013 Päättynyt PTK 55/2013
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
24.05.2013 Päättynyt PTK 58/2013
Istuntopöytäkirjan sivu

3

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

07.06.2013

Vastaus
EV 67/2013 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin