Valtiopaivaasia HE 38/2000

HE 38/2000 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle aluevalvontalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Aluevalvontalaki

Vahvistettu

18.08.2000

Voimaantulo

01.01.2001

Säädöskokoelma
755/2000
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki rikoslain 17 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

18.08.2000

Voimaantulo

01.01.2001

Säädöskokoelma
756/2000
Päätös

Hyväksytty

3. Laki ulkomaalaislain 1 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.08.2000

Voimaantulo

01.01.2001

Säädöskokoelma
757/2000
Päätös

Hyväksytty

4. Laki ampuma-aselain 17 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.08.2000

Voimaantulo

01.01.2001

Säädöskokoelma
758/2000
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Aluevalvontalaki

2. Laki rikoslain 17 luvun muuttamisesta

3. Laki ulkomaalaislain 1 a §:n muuttamisesta

4. Laki ampuma-aselain 17 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

12.05.2000

Ministeriö

Puolustusministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Turkki

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

12.05.2000

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.05.2000 Päättynyt PTK 67/2000 5
Päätös

Asia lähetettiin puolustusvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja hallintovaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Puolustusvaliokunta

Mietintö

Puolustusvaliokunnan mietintö
PuVM 3/2000 vp
Valmistunut

14.06.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2.-4. lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 18, 19, 20 ja 30 § muutettuina.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 21/2000 vp
Valmistunut

14.06.2000

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 11/2000 vp
Valmistunut

08.06.2000

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

14.06.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 87/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 15.6.2000 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.06.2000 Päättynyt PTK 88/2000 5 9
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.06.2000 Keskeytetty PTK 90/2000 11
21.06.2000 Päättynyt PTK 92/2000 5 9
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 1. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan sen 19 §:n 1 momentista tekemä valtiosääntöoikeudellinen huomautus otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

21.06.2000

Hyväksytyt lausumat

Ilkka Kanerva /kok (1 kpl )