HE 38/2003 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Varustamoliikelaitoksesta, Luotsausliikelaitoksesta ja Merenkulkulaitoksesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki Varustamoliikelaitoksesta

Vahvistettu

21.11.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
937/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki Luotsausliikelaitoksesta

Vahvistettu

21.11.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
938/2003
Päätös

Hyväksytty

3. Laki Merenkulkulaitoksesta

Vahvistettu

21.11.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
939/2003
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Varustamoliikelaitoksesta

2. Laki Luotsausliikelaitoksesta

3. Laki Merenkulkulaitoksesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Esittelijä

Ylijohtaja Haapasalo

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

02.09.2003

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.09.2003 Päättynyt PTK 53/2003
Päätös

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Yhteiskeskustelu
Istuntopöytäkirjan sivu

1

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Mietintö

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö
LiVM 2/2003 vp
Valmistunut

09.10.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 1. lakiehdotuksen 2 §:n 1 mom. muutettuna ja että hyväksytään yksi lausuma.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

14.10.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 77/2003 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 16.10.2003 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.10.2003 Päättynyt PTK 80/2003
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.10.2003 Päättynyt PTK 82/2003
Istuntopöytäkirjan sivu

1

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

06.11.2003

Vastaus
EV 34/2003 vp