HE 38/2005 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvopaperimarkkinalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

Vahvistettu

23.06.2005

Voimaantulo

01.07.2005

Säädöskokoelma
448/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain 6 ja 15 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

23.06.2005

Voimaantulo

01.07.2005

Säädöskokoelma
449/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki velkakirjalain 34 §:n 4 momentin kumoamisesta

Vahvistettu

23.06.2005

Voimaantulo

01.07.2005

Säädöskokoelma
450/2005
Päätös

Hyväksytty

4. Laki korkotulon lähdeverosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

23.06.2005

Voimaantulo

01.07.2005

Säädöskokoelma
451/2005
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

2. Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta

3. Laki velkakirjalain muuttamisesta

4. Laki korkotulon lähdeverosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Vuori

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

22.04.2005

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.04.2005 Päättynyt PTK 45/2005
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

7

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 9/2005 vp
Valmistunut

02.06.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 3. ja 4. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1. ja 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuina ja että hyväksytään yksi lausuma.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

03.06.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 66/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 07.06.2005 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.06.2005 Päättynyt PTK 67/2005
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.06.2005 Päättynyt PTK 71/2005
Istuntopöytäkirjan sivu

2

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.06.2005

Vastaus
EV 71/2005 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin