Valtiopaivaasia HE 38/2005

HE 38/2005 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvopaperimarkkinalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Päätökset

1. Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

Vahvistettu

23.06.2005

Voimaantulo

01.07.2005

Säädöskokoelma
448/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain 6 ja 15 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

23.06.2005

Voimaantulo

01.07.2005

Säädöskokoelma
449/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki velkakirjalain 34 §:n 4 momentin kumoamisesta

Vahvistettu

23.06.2005

Voimaantulo

01.07.2005

Säädöskokoelma
450/2005
Päätös

Hyväksytty

4. Laki korkotulon lähdeverosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

23.06.2005

Voimaantulo

01.07.2005

Säädöskokoelma
451/2005
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

2. Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta

3. Laki velkakirjalain muuttamisesta

4. Laki korkotulon lähdeverosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

21.04.2005

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Vuori

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

22.04.2005

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.04.2005 Päättynyt PTK 45/2005 7
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 9/2005 vp
Valmistunut

02.06.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 3. ja 4. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1. ja 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuina ja että hyväksytään yksi lausuma.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

03.06.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 66/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 07.06.2005 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.06.2005 Päättynyt PTK 67/2005 8
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.06.2005 Päättynyt PTK 71/2005 2
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.06.2005

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

​​​​