HE 38/2006 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle taksiliikennelaiksi sekä laiksi luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta

(Taksilaki)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Taksiliikennelaki

Vahvistettu

02.03.2007

Voimaantulo

01.08.2007

Säädöskokoelma
217/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

02.03.2007

Voimaantulo

01.08.2007

Säädöskokoelma
218/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Taksiliikennelaki

2. Laki luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Esittelijä

Osastopäällikkö Cavén

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

21.04.2006

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
25.04.2006 Päättynyt PTK 42/2006
Päätös

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Istuntopöytäkirjan sivu

12

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Mietintö

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö
LiVM 34/2006 vp
Valmistunut

15.12.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muutettuina.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

18.12.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 135/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 11.01.2007 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.01.2007 Keskeytetty PTK 140/2006
12.01.2007 Päättynyt PTK 141/2006 3
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.01.2007 Päättynyt PTK 142/2006
Istuntopöytäkirjan sivu

20

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

13.02.2007

Vastaus
EV 263/2006 vp