HE 38/2013 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle kemikaalilaiksi sekä laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Kemikaalilaki

Vahvistettu

09.08.2013

Voimaantulo

01.09.2013

Säädöskokoelma
599/2013
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki rikoslain 44 luvun 1 §:n ja 48 luvun 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.08.2013

Voimaantulo

01.09.2013

Säädöskokoelma
600/2013
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki terveydenhuoltolain 21 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.08.2013

Voimaantulo

01.09.2013

Säädöskokoelma
601/2013
Päätös

Hyväksytty

4. Laki terveydensuojelulain 3 ja 21 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.08.2013

Voimaantulo

01.09.2013

Säädöskokoelma
602/2013
Päätös

Hyväksytty

5. Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain 4 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

09.08.2013

Voimaantulo

01.09.2013

Säädöskokoelma
603/2013
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Kemikaalilaki

2. Laki rikoslain 44 luvun 1 §:n ja 48 luvun 1 §:n muuttamisesta

3. Laki terveydenhuoltolain 21 §:n muuttamisesta

4. Laki terveydensuojelulain 3 ja 21 §:n muuttamisesta

5. Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain 4 luvun muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Lahtinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.04.2013

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.04.2013 Poistettu PTK 35/2013
10.04.2013 Päättynyt PTK 36/2013
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

Istuntopöytäkirjan sivu

13

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 15/2013 vp
Valmistunut

30.05.2013

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa, että 3.-5. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1. ja 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuina.

Lausunnot

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausunto
TyVL 5/2013 vp
Valmistunut

17.05.2013

Ympäristövaliokunnan lausunto
YmVL 12/2013 vp
Valmistunut

08.05.2013

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

04.06.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 63/2013 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 5.6.2013 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.06.2013 Päättynyt PTK 64/2013
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.06.2013 Päättynyt PTK 67/2013
Istuntopöytäkirjan sivu

16

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

24.06.2013

Vastaus
EV 75/2013 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin