Valtiopaivaasia HE 39/2000

HE 39/2000 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtiontalouden tarkastusvirastosta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Laki valtiontalouden tarkastusvirastosta

Vahvistettu

14.07.2000

Voimaantulo

01.01.2001

Säädöskokoelma
676/2000
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki eduskunnan virkamiehistä annetun lain muuttamisesta

Päätös

Hylätty

3. Laki valtiontilintarkastajain oikeudesta tarkastaa eräitä valtion tukitoimia annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

14.07.2000

Voimaantulo

01.01.2001

Säädöskokoelma
677/2000
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki valtion talousarviosta annetun lain 25 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

14.07.2000

Voimaantulo

01.01.2001

Säädöskokoelma
678/2000
Päätös

Hyväksytty

5. Laki asiakirjain lähettämisestä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

14.07.2000

Voimaantulo

01.01.2001

Säädöskokoelma
679/2000
Päätös

Hyväksytty

6. Laki arkistolain 1 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

7. Laki valtion virkamieslain 3 ja 65 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

8. Laki valtion maksuperustelain 1 ja 10 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

9. Laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

10. Laki valtiontakuurahastosta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

14.07.2000

Voimaantulo

01.01.2001

Säädöskokoelma
680/2000
Päätös

Hyväksytty

11. Laki maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun lain 2 b §:n muuttamisesta

Vahvistettu

14.07.2000

Voimaantulo

01.01.2001

Säädöskokoelma
681/2000
Päätös

Hyväksytty

12. Laki Euroopan yhteisön ympäristömerkin myöntämisjärjestelmästä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

14.07.2000

Voimaantulo

01.01.2001

Säädöskokoelma
682/2000
Päätös

Hyväksytty

13. Laki kansaneläkelain 54 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

14.07.2000

Voimaantulo

01.01.2001

Säädöskokoelma
683/2000
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki valtiontalouden tarkastusvirastosta

2. Laki eduskunnan virkamiehistä annetun lain muuttamisesta

3. Laki valtiontilintarkastajain oikeudesta tarkastaa eräitä valtion tukitoimia annetun lain muuttamisesta

4. Laki valtion talousarviosta annetun lain 25 §:n muuttamisesta

5. Laki asiakirjain lähettämisestä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

6. Laki arkistolain 1 §:n muuttamisesta

7. Laki valtion virkamieslain 3 ja 65 §:n muuttamisesta

8. Laki valtion maksuperustelain 1 ja 10 §:n muuttamisesta

9. Laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetun lain 2 §:n muuttamisesta

10. Laki valtiontakuurahastosta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

11. Laki maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun lain 2 b §:n muuttamisesta

12. Laki Euroopan yhteisön ympäristömerkin myöntämisjärjestelmästä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

13. Laki kansaneläkelain 54 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

12.05.2000

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Kivistö

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

12.05.2000

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.05.2000 Päättynyt PTK 73/2000 1
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja hallintovaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Yhteiskeskustelu

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 10/2000 vp
Valmistunut

13.06.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 4., 5. sekä 10.-13. lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina, että 1.-3. lakiehdotus hyväksytään muutettuina ja että 6.-9. lakiehdotus hylätään.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 19/2000 vp
Valmistunut

09.06.2000

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 9/2000 vp
Valmistunut

07.06.2000

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.06.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 86/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 14.6.2000 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.06.2000 Päättynyt PTK 87/2000 2
Päätös

1.-5. ja 10.-13. lakiehdotus hyväksyttiin sekä 6.-9. lakiehdotus hylättiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.06.2000 Päättynyt PTK 90/2000 1 1
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt 1., 3.-5. ja 10.-13. lakiehdotuksen, lakiehdotus 2. hylättiin ja eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä 6.-9. lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 1. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan 3 §:n 2 momentista ja muutoksenhakuoikeutta koskevan säännöksen lisäämisestä tekemät valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon ja että 2. lakiehdotuksen 1 ja 4 § poistetaan sekä 6.-9. lakiehdotus hylätään.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

20.06.2000