HE 4/2006 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi poliisin hallinnosta annetun lain ja valtion virkamieslain 53 ja 55 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

21.07.2006

Voimaantulo

01.09.2006

Säädöskokoelma
676/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki valtion virkamieslain 53 ja 55 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.07.2006

Voimaantulo

01.09.2006

Säädöskokoelma
677/2006
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki poliisin hallinnosta annetun lai muuttamisesta

2. Laki valtion virkamieslain 53 ja 55 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Aulanko

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

17.02.2006

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.02.2006 Päättynyt PTK 11/2006
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

4

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 5/2006 vp
Valmistunut

18.05.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

19.05.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 58/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 23.05.2006 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
23.05.2006 Päättynyt PTK 59/2006
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
30.05.2006 Päättynyt PTK 61/2006
Istuntopöytäkirjan sivu

7

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

02.06.2006

Vastaus
EV 56/2006 vp