HE 4/2007 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi poliisin hallinnosta annetun lain ja poliisikoulutuksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

27.07.2007

Voimaantulo

01.03.2008

Säädöskokoelma
781/2007
Päätös

Hyväksytty

2. Laki poliisikoulutuksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.07.2007

Voimaantulo

01.03.2008

Säädöskokoelma
782/2007
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta

2. Laki poliisikoulutuksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Aulanko

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

11.05.2007

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.05.2007 Päättynyt PTK 23/2007
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

3

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 3/2007 vp
Valmistunut

06.06.2007

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.06.2007

Istuntopöytäkirja
PTK 36/2007 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 12.06.2007 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.06.2007 Päättynyt PTK 37/2007
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.06.2007 Päättynyt PTK 42/2007
Istuntopöytäkirjan sivu

16

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

20.06.2007

Vastaus
EV 6/2007 vp