Valtiopaivaasia HE 4/2010

HE 4/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain, kunnallisen eläkelain, valtiokonttorista annetun lain ja eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Päätökset

1. Laki valtion eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

04.06.2010

Voimaantulo

01.01.2011

Säädöskokoelma
468/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

04.06.2010

Voimaantulo

01.01.2011

Säädöskokoelma
469/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki valtiokonttorista annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

04.06.2010

Voimaantulo

01.01.2011

Säädöskokoelma
470/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki kansanedustajain eläkelain 1 ja 18 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

04.06.2010

Voimaantulo

01.01.2011

Säädöskokoelma
471/2010
Päätös

Hyväksytty

5. Laki kansanedustajain perhe-eläkelain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

04.06.2010

Voimaantulo

01.01.2011

Säädöskokoelma
472/2010
Päätös

Hyväksytty

Valiokunnan ehdotuksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

6. Laki valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

04.06.2010

Voimaantulo

01.01.2011

Säädöskokoelma
473/2010
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki valtion eläkelain muuttamisesta

2. Laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta

3. Laki valtiokonttorista annetun lain 2 §:n muuttamisesta

4. Laki kansanedustajain eläkelain 1 ja 18 §:n muuttamisesta

5. Laki kansanedustajain perhe-eläkelain 4 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

12.02.2010

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Työmarkkinalakimies Isomäki

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

12.02.2010

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.02.2010 Päättynyt PTK 9/2010 4
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 4/2010 vp
Valmistunut

18.03.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että 4.-5. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1.-3. lakiehdotus hyväksytään muutettuina ja että hyväksytään uusi 6. lakiehdotus.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

23.03.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 28/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 24.3.2010 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.03.2010 Päättynyt PTK 29/2010 4
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.04.2010 Päättynyt PTK 32/2010 19
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

25.05.2010