Valtiopaivaasia HE 4/2011

HE 4/2011 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi osakeyhtiölain ja vakuutusyhtiölain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki osakeyhtiölain muuttamisesta

Vahvistettu

26.08.2011

Voimaantulo

01.09.2011

Säädöskokoelma
981/2011
Päätös

Hyväksytty

2. Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta

Vahvistettu

26.08.2011

Voimaantulo

01.09.2011

Säädöskokoelma
982/2011
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki osakeyhtiölain muuttamisesta

2. Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

27.05.2011

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Jauhiainen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

27.05.2011

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
31.05.2011 Päättynyt PTK 12/2011 2
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 2/2011 vp
Valmistunut

17.06.2011

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

17.06.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 16/2011 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 21.6.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.06.2011 Päättynyt PTK 17/2011 3
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.06.2011 Päättynyt PTK 23/2011 8
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

04.07.2011

Vastaus
EV 4/2011 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin