Valtiopaivaasia HE 4/2013

HE 4/2013 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

12.04.2013

Voimaantulo

15.04.2013

Säädöskokoelma
254/2013
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

12.04.2013

Voimaantulo

15.04.2013

Säädöskokoelma
255/2013
Päätös

Hyväksytty

3. Laki arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

12.04.2013

Voimaantulo

15.04.2013

Säädöskokoelma
256/2013
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

12.04.2013

Voimaantulo

15.04.2013

Säädöskokoelma
257/2013
Päätös

Hyväksytty

5. Laki arvopaperimarkkinalain 1 luvun 5 §:n ja 15 luvun 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

12.04.2013

Voimaantulo

15.04.2013

Säädöskokoelma
258/2013
Päätös

Hyväksytty

6. Laki maksulaitoslain muuttamisesta

Vahvistettu

12.04.2013

Voimaantulo

15.04.2013

Säädöskokoelma
259/2013
Päätös

Hyväksytty

7. Laki maksupalvelulain muuttamisesta

Vahvistettu

12.04.2013

Voimaantulo

15.04.2013

Säädöskokoelma
260/2013
Päätös

Hyväksytty

8. Laki valtion vakuusrahastosta annetun lain 19 b §:n muuttamisesta

Vahvistettu

12.04.2013

Voimaantulo

15.04.2013

Säädöskokoelma
261/2013
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

2. Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta

3. Laki arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain muuttamisesta

4. Laki kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain muuttamisesta

5. Laki arvopaperimarkkinalain 1 luvun 5 §:n ja 15 luvun 1 §:n muuttamisesta

6. Laki maksulaitoslain muuttamisesta

7. Laki maksupalvelulain muuttamisesta

8. Laki valtion vakuusrahastosta annetun lain 19 b §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

07.02.2013

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Kuusinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.02.2013

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.02.2013 Päättynyt PTK 6/2013 9
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 5/2013 vp
Valmistunut

13.03.2013

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa, että 2. ja 4.-8. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1. ja 3. lakiehdotus hyväksytään muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.03.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 23/2013 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 14.3.2013 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.03.2013 Päättynyt PTK 24/2013 4
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.03.2013 Päättynyt PTK 26/2013 13
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

05.04.2013

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

​​​​