HE 4/2013 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

12.04.2013

Voimaantulo

15.04.2013

Säädöskokoelma
254/2013
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

12.04.2013

Voimaantulo

15.04.2013

Säädöskokoelma
255/2013
Päätös

Hyväksytty

3. Laki arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

12.04.2013

Voimaantulo

15.04.2013

Säädöskokoelma
256/2013
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

12.04.2013

Voimaantulo

15.04.2013

Säädöskokoelma
257/2013
Päätös

Hyväksytty

5. Laki arvopaperimarkkinalain 1 luvun 5 §:n ja 15 luvun 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

12.04.2013

Voimaantulo

15.04.2013

Säädöskokoelma
258/2013
Päätös

Hyväksytty

6. Laki maksulaitoslain muuttamisesta

Vahvistettu

12.04.2013

Voimaantulo

15.04.2013

Säädöskokoelma
259/2013
Päätös

Hyväksytty

7. Laki maksupalvelulain muuttamisesta

Vahvistettu

12.04.2013

Voimaantulo

15.04.2013

Säädöskokoelma
260/2013
Päätös

Hyväksytty

8. Laki valtion vakuusrahastosta annetun lain 19 b §:n muuttamisesta

Vahvistettu

12.04.2013

Voimaantulo

15.04.2013

Säädöskokoelma
261/2013
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

2. Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta

3. Laki arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain muuttamisesta

4. Laki kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain muuttamisesta

5. Laki arvopaperimarkkinalain 1 luvun 5 §:n ja 15 luvun 1 §:n muuttamisesta

6. Laki maksulaitoslain muuttamisesta

7. Laki maksupalvelulain muuttamisesta

8. Laki valtion vakuusrahastosta annetun lain 19 b §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Kuusinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.02.2013

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.02.2013 Päättynyt PTK 6/2013
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

9

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 5/2013 vp
Valmistunut

13.03.2013

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa, että 2. ja 4.-8. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1. ja 3. lakiehdotus hyväksytään muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.03.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 23/2013 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 14.3.2013 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.03.2013 Päättynyt PTK 24/2013
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.03.2013 Päättynyt PTK 26/2013
Istuntopöytäkirjan sivu

13

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

05.04.2013

Vastaus
EV 30/2013 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin