HE 4/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi oikeudenkäymiskaaren 2 luvun ja käräjäoikeuslain 6 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki oikeudenkäymiskaaren 2 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

25.04.2014

Voimaantulo

01.05.2014

Säädöskokoelma
339/2014
Päätös

Hyväksytty

2. Laki käräjäoikeuslain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

25.04.2014

Voimaantulo

01.05.2014

Säädöskokoelma
340/2014
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki oikeudenkäymiskaaren 2 luvun muuttamisesta

2. Laki käräjäoikeuslain 6 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Liljeroos

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

14.02.2014

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.02.2014 Päättynyt PTK 10/2014
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

2

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 3/2014 vp
Valmistunut

26.03.2014

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja että lakialoitteet LA 31/2011 vp ja LA 12/2013 vp hylätään.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

01.04.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 33/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 2.4.2014 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.04.2014 Päättynyt PTK 34/2014
Päätös

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.04.2014 Päättynyt PTK 38/2014
Istuntopöytäkirjan sivu

12

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

11.04.2014

Vastaus
EV 25/2014 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot