HE 40/1995 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain 25 §:n poikkeuksellisesta soveltamisesta ja työttömyysturvalain 22 ja 24 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki työttömyysturvalain 25 §:n poikkeuksellisesta soveltamisesta

Vahvistettu

21.08.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
1060/1995
Päätös

Hyväksytty

2) Laki työttömyysturvalain 22 ja 24 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.08.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
1061/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki työttömyysturvalain 25 §:n poikkeuksellisesta soveltamisesta

2) Laki työttömyysturvalain 22 ja 24 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Hakkola

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

30.05.1995

Istuntopöytäkirjan sivu

611

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
30.05.1995 Päättynyt PTK 27/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

641

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 3/1995 vp
Valmistunut

13.06.1995

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

14.06.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 37/1995 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.06.1995 Päättynyt PTK 38/1995

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.06.1995 Päättynyt PTK 41/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

985

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.06.1995 Pp seur. istuntoon PTK 44/1995 5
19.06.1995 Päättynyt PTK 45/1995 9
Istuntopöytäkirjan sivu

1091

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 § 7 mom (HE)

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.06.1995

Vastaus
EV 35/1995 vp