Valtiopaivaasia HE 40/2001

HE 40/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Sveitsin valaliiton välillä henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi samoin kuin Suomen ja Sveitsin välillä tehdyn väliaikaisen kauppasopimuksen irtisanomisen hyväksymisestä ja eräiden sopimukseen tehdyn lisäsopimuksen säännösten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Sveitsin valaliiton välillä henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

31.08.2001

Voimaantulo

01.06.2002

Säädöskokoelma
762/2001
Sopimussarja
37/2002
Päätös

Hyväksytty

2. Laki ulkomaalaislain muuttamisesta

Vahvistettu

31.08.2001

Voimaantulo

01.06.2002

Säädöskokoelma
763/2001
Sopimussarja
39/2002
Päätös

Hyväksytty

3. Laki oikeudenkäymiskaaren 15 luvun 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

31.08.2001

Voimaantulo

01.06.2002

Säädöskokoelma
764/2001
Sopimussarja
41/2002
Päätös

Hyväksytty

4. Laki asianajajista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

31.08.2001

Voimaantulo

01.06.2002

Säädöskokoelma
765/2001
Sopimussarja
43/2002
Päätös

Hyväksytty

5. Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

31.08.2001

Voimaantulo

01.06.2002

Säädöskokoelma
766/2001
Sopimussarja
45/2002
Päätös

Hyväksytty

6. Laki tilintarkastuslain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

31.08.2001

Voimaantulo

01.06.2002

Säädöskokoelma
767/2001
Sopimussarja
47/2002
Päätös

Hyväksytty

7. Laki opintotukilain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

31.08.2001

Voimaantulo

01.06.2002

Säädöskokoelma
768/2001
Sopimussarja
49/2002
Päätös

Hyväksytty

8. Laki eräiden Suomen-Sveitsin väliaikaiseen kauppasopimukseen tehdyn lisäsopimuksen säännösten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta

Vahvistettu

31.08.2001

Voimaantulo

10.01.2002

Säädöskokoelma
769/2001
Sopimussarja
87/2001
Päätös

Hyväksytty

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Sopimus Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Sveitsin valaliiton välillä henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta

Asetuksen voimaantulo

01.06.2002

Säädöskokoelma
428/2002
Sopimussarja
38/2002
Päätös

Hyväksytty

2. Suomen ja Sveitsin välillä tehdyn väliaikaisen kauppasopimuksen irtisanomisen hyväksyminen

Asetuksen voimaantulo

10.01.2002

Säädöskokoelma
1550/2001
Sopimussarja
88/2001
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Ainoa ja 2. käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Sveitsin valaliiton välillä henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

2. Laki ulkomaalaislain muuttamisesta

3. Laki oikeudenkäymiskaaren 15 luvun 2 §:n muuttamisesta

4. Laki asianajajista annetun lain muuttamisesta

5. Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

6. Laki tilintarkastuslain 4 §:n muuttamisesta

7. Laki opintotukilain 1 §:n muuttamisesta

8. Laki eräiden Suomen-Sveitsin väliaikaiseen kauppasopimukseen tehdyn lisäsopimuksen säännösten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Sopimus Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Sveitsin valaliiton välillä henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta

2. Suomen ja Sveitsin välillä tehdyn väliaikaisen kauppasopimuksen irtisanomisen hyväksyminen

Annettu eduskunnalle

Pvm

27.04.2001

Ministeriö

Ulkoasiainministeriö

Esittelijä

Lähetystöneuvos Söderlund

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

27.04.2001

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.05.2001 Päättynyt PTK 50/2001 2
Päätös

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Ulkoasiainvaliokunta

Mietintö

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö
UaVM 5/2001 vp
Valmistunut

01.06.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Sveitsin valaliiton välillä Luxemburgissa 21 päivänä kesäkuuta 1999 henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta tehdyn sopimuksen siltä osin kuin sopimus kuuluu Suomen toimivaltaan ja että eduskunta hyväksyy Bernissä 24 päivänä kesäkuuta 1927 Suomen ja Sveitsin välillä tehdyn väliaikaisen kauppasopimuksen irtisanomisen Genevessä 14 päivänä marraskuuta 1958 tehdyllä lisäsopimuksella tehtyine muutoksineen, ja että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.06.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 71/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 06.06.2001 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.06.2001 Päättynyt PTK 72/2001 3
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Ainoa ja toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.06.2001 Päättynyt PTK 76/2001 1
Päätös

Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnön ensimmäiseen ja toiseen ponteen sisältyvät ehdotukset sekä ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.06.2001