HE 40/2003 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rikoslain 34 a luvun 1 ja 4 §:n muuttamisesta ja rikoslain muuttamisesta annetun lain 34 luvun 12 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki rikoslain 34 a luvun 1 ja 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.09.2003

Voimaantulo

01.10.2003

Säädöskokoelma
832/2003
Päätös

Hyväksytty

2. Laki rikoslain muuttamisesta annetun lain 34 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

26.09.2003

Voimaantulo

01.10.2003

Säädöskokoelma
833/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki rikoslain 34 a luvun 1 ja 4 §:n muuttamisesta

2. Laki rikoslain muuttamisesta annetun lain 34 luvun 12 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Lindstedt

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.09.2003

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.09.2003 Päättynyt PTK 53/2003
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

3

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 2/2003 vp
Valmistunut

10.09.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 1. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.09.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 54/2003 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 12.09.2003 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.09.2003 Päättynyt PTK 56/2003
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.09.2003 Päättynyt PTK 58/2003
Istuntopöytäkirjan sivu

7

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

18.09.2003

Vastaus
EV 21/2003 vp