HE 40/2005 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

09.12.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
1013/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

09.12.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
1014/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

2. Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Opetusneuvos Mäkeläinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

22.04.2005

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.04.2005 Päättynyt PTK 47/2005
Päätös

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

2

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 11/2005 vp
Valmistunut

22.11.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 1. ja 2. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisina paitsi lakiehdotusten voimaantulo- ja siirtymäsäännökset muutettuina ja että hyväksytään kolme lausumaa.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

22.11.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 123/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 23.11.2005 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
23.11.2005 Päättynyt PTK 124/2005
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
29.11.2005 Keskeytetty PTK 127/2005
30.11.2005 Päättynyt PTK 128/2005 2
Istuntopöytäkirjan sivu

19

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

05.12.2005

Vastaus
EV 160/2005 vp