HE 40/2007 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kirkkolain 25 luvun 8 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki kirkkolain 25 luvun 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

12.10.2007

Voimaantulo

01.11.2007

Säädöskokoelma
902/2007
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kirkkolain 25 luvun 8 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Hiitola

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.06.2007

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.06.2007 Päättynyt PTK 42/2007
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

10

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 4/2007 vp
Valmistunut

18.09.2007

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

21.09.2007

Istuntopöytäkirja
PTK 52/2007 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 25.09.2007 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
25.09.2007 Päättynyt PTK 53/2007
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.09.2007 Päättynyt PTK 56/2007
Istuntopöytäkirjan sivu

3

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

03.10.2007

Vastaus
EV 27/2007 vp