HE 40/2009 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveyden edistämisen määrärahasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki terveyden edistämisen määrärahasta

Vahvistettu

15.05.2009

Voimaantulo

01.08.2009

Säädöskokoelma
333/2009
Päätös

Hyväksytty

2. Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

15.05.2009

Voimaantulo

01.08.2009

Säädöskokoelma
334/2009
Päätös

Hyväksytty

3. Laki raittiustyölain 10 ja 11 §:n kumoamisesta

Vahvistettu

15.05.2009

Voimaantulo

01.08.2009

Säädöskokoelma
335/2009
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki terveyden edistämisen määrärahasta

2. Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain muuttamisesta

3. Laki raittiustyölain 10 ja 11 §:n kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Katajamäki

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

27.03.2009

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.04.2009 Päättynyt PTK 35/2009
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

7

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 10/2009 vp
Valmistunut

15.04.2009

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

16.04.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 39/2009 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 17.4.2009 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.04.2009 Päättynyt PTK 40/2009
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.04.2009 Päättynyt PTK 41/2009
Istuntopöytäkirjan sivu

15

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

05.05.2009

Vastaus
EV 38/2009 vp