HE 41/2000 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden valtion eläkelainsäädäntöön liittyvien lakien muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki valtion eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

30.06.2000

Voimaantulo

01.07.2000

Säädöskokoelma
625/2000
Päätös

Hyväksytty

2. Laki valtion perhe-eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

30.06.2000

Voimaantulo

01.07.2000

Säädöskokoelma
626/2000
Päätös

Hyväksytty

3. Laki kuukautta lyhyempien valtion palvelussuhteiden eläketurvan järjestämisestä annetun lain 1 ja 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.06.2000

Voimaantulo

01.07.2000

Säädöskokoelma
627/2000
Päätös

Hyväksytty

4. Laki eräistä opetusalan eläkejärjestelyistä annetun lain 11 ja 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.06.2000

Voimaantulo

01.07.2000

Säädöskokoelma
628/2000
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki valtion eläkelain muuttamisesta

2. Laki valtion perhe-eläkelain muuttamisesta

3. Laki kuukautta lyhyempien valtion palvelussuhteiden eläketurvan järjestämisestä annetun lain 1 ja 3 §:n muuttamisesta

4. Laki eräistä opetusalan eläkejärjestelyistä annetun lain 11 ja 14 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Strömberg

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

12.05.2000

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.05.2000 Päättynyt PTK 67/2000
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

7

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 13/2000 vp
Valmistunut

31.05.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

31.05.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 79/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 6.6.2000 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.06.2000 Päättynyt PTK 80/2000
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.06.2000 Päättynyt PTK 84/2000
Istuntopöytäkirjan sivu

7

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

09.06.2000

Vastaus
EV 75/2000 vp