HE 41/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Bosnia ja Hertsegovinan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki Bosnia ja Hertsegovinan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

24.08.2001

Voimaantulo

28.11.2001

Säädöskokoelma
746/2001
Sopimussarja
76/2001
Päätös

Hyväksytty

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Bosnian ja Hertsegovinan välillä sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta

Asetuksen voimaantulo

28.11.2001

Säädöskokoelma
1063/2001
Sopimussarja
77/2001
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Ainoa ja 2. käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Bosnia ja Hertsegovinan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Bosnian ja Hertsegovinan välillä sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Ulkoasiainministeriö

Esittelijä

Lähetystöneuvos Harttila

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

27.04.2001

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.05.2001 Päättynyt PTK 52/2001
Päätös

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

2

Valiokuntakäsittely

Ulkoasiainvaliokunta

Mietintö

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö
UaVM 3/2001 vp
Valmistunut

23.05.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy Helsingissä 1 päivänä marraskuuta 2000 tehdyn Suomen tasavallan hallituksen ja Bosnia ja Hertsegovinan välisen sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen ja että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

29.05.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 66/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 30.05.2001 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
30.05.2001 Päättynyt PTK 67/2001
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Ainoa ja toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.06.2001 Päättynyt PTK 71/2001
Päätös

Eduskunta hyväksyi sopimuksen ja ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

08.06.2001

Vastaus
EV 66/2001 vp