HE 41/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain, taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain, maatalousyrittäjien eläkelain ja merimieseläkelain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

14.06.2002

Voimaantulo

01.07.2002

Säädöskokoelma
482/2002
Päätös

Hyväksytty

2. Laki taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

14.06.2002

Voimaantulo

01.07.2002

Säädöskokoelma
483/2002
Päätös

Hyväksytty

3. Laki maatalousyrittäjien eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

14.06.2002

Voimaantulo

01.07.2002

Säädöskokoelma
484/2002
Päätös

Hyväksytty

4. Laki merimieseläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

14.06.2002

Voimaantulo

01.07.2002

Säädöskokoelma
485/2002
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain muuttamisesta

2. Laki taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain muuttamisesta

3. Laki maatalousyrittäjien eläkelain muuttamisesta

4. Laki merimieseläkelain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Jokinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

02.04.2002

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.04.2002 Päättynyt PTK 35/2002
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

16

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 6/2002 vp
Valmistunut

19.04.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

24.04.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 48/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 25.04.2002 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
25.04.2002 Päättynyt PTK 50/2002
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.05.2002 Päättynyt PTK 53/2002
Istuntopöytäkirjan sivu

6

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

04.06.2002

Vastaus
EV 54/2002 vp