Valtiopaivaasia HE 41/2003

HE 41/2003 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi seutuvaltuustokokeilusta ja seutuyhteistyökokeilusta annetun lain muuttamisesta

(Kokeilulaki )

Päätökset

1. Laki seutuvaltuustokokeilusta

Vahvistettu

30.01.2004

Voimaantulo

09.02.2004

Säädöskokoelma
62/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki seutuyhteistyökokeilusta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.01.2004

Voimaantulo

09.02.2004

Säädöskokoelma
63/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki seutuvaltuustokokeilusta

2. Laki seutuyhteistyökokeilusta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

05.09.2003

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Esittelijä

Kehittämispäällikkö Eriksson

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.09.2003

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.09.2003 Päättynyt PTK 53/2003 4
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 13/2003 vp
Valmistunut

05.12.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muutettuina.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 8/2003 vp
Valmistunut

14.10.2003

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.12.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 108/2003 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 10.12.2003 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.12.2003 Päättynyt PTK 109/2003 3
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.12.2003 Päättynyt PTK 113/2003 4
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

13.01.2004