HE 42/1999 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatilatalouden tuloverolain 13 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki maatilatalouden tuloverolain 13 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.10.1999

Voimaantulo

01.11.1999

Säädöskokoelma
982/1999
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki maatilatalouden tuloverolain 13 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Sarkko

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

03.09.1999

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.09.1999 Päättynyt PTK 51/1999
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

4

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 8/1999 vp
Valmistunut

05.10.1999

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

06.10.1999

Istuntopöytäkirja
PTK 65/1999 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 7.10.1999 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.10.1999 Päättynyt PTK 67/1999
Päätös

Ensimmäinen käsittely julistettiin päättyneeksi.

Toinen käsittely.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.10.1999 Päättynyt PTK 68/1999
Istuntopöytäkirjan sivu

4

Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.10.1999 Päättynyt PTK 74/1999
Istuntopöytäkirjan sivu

3

Päätös

Eduskunta hyväksyi toisessa käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Valtiopäiväjärjestys 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.10.1999

Vastaus
EV 38/1999 vp