HE 42/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tapaturmavakuutuslain ja maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta

Vahvistettu

23.08.2002

Voimaantulo

01.10.2002

Säädöskokoelma
723/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain muuttamisesta

Vahvistettu

23.08.2002

Voimaantulo

01.10.2002

Säädöskokoelma
724/2002
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta

2. Laki maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Aulanko

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

02.04.2002

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.04.2002 Päättynyt PTK 35/2002
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Istuntopöytäkirjan sivu

17

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 13/2002 vp
Valmistunut

04.06.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.06.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 74/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 10.06.2002 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.06.2002 Päättynyt PTK 76/2002
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.06.2002 Päättynyt PTK 83/2002
Istuntopöytäkirjan sivu

17

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 1. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan sen 30 c §:n 3 momentista, 30 d §:n 5 momentista, 45 §:n 1 momentista ja 64 a §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdasta sekä perustuslain 124 §:n johdosta Tapaturmavakuutuslaitosten liittoa ja tapaturma-asiain korvauslautakuntaa koskevasta sääntelystä tekemät valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

05.07.2002

Vastaus
EV 88/2002 vp