HE 42/2005 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden huviveneiden turvallisuudesta ja päästövaatimuksista sekä vesiliikennelain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki eräiden huviveneiden turvallisuudesta ja päästövaatimuksista

Vahvistettu

05.08.2005

Voimaantulo

01.10.2005

Säädöskokoelma
621/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki vesiliikennelain muuttamisesta

Vahvistettu

05.08.2005

Voimaantulo

01.10.2005

Säädöskokoelma
622/2005
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki eräiden huviveneiden turvallisuudesta ja päästövaatimuksista

2. Laki vesiliikennelain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Salminen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

22.04.2005

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.04.2005 Poistettu PTK 45/2005
28.04.2005 Päättynyt PTK 47/2005
Päätös

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Istuntopöytäkirjan sivu

9

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Mietintö

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö
LiVM 13/2005 vp
Valmistunut

02.06.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena, paitsi 1. lakiehdotuksen 7 ja 11 § muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

03.06.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 66/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 07.06.2005 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.06.2005 Päättynyt PTK 67/2005
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.06.2005 Päättynyt PTK 71/2005
Istuntopöytäkirjan sivu

1

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

29.06.2005

Vastaus
EV 73/2005 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin