HE 42/2013 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi aravalainojen lainaehtojen määräaikaisesta muuttamisesta eräissä tapauksissa annetun lain ja aravarajoituslain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki aravalainojen lainaehtojen määräaikaisesta muuttamisesta eräissä tapauksissa annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

14.06.2013

Voimaantulo

01.09.2013

Säädöskokoelma
446/2013
Päätös

Hyväksytty

2. Laki aravarajoituslain muuttamisesta

Vahvistettu

14.06.2013

Voimaantulo

01.09.2013

Säädöskokoelma
447/2013
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki aravalainojen lainaehtojen määräaikaisesta muuttamisesta eräissä tapauksissa annetun lain muuttamisesta

2. Laki aravarajoituslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Saarinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

19.04.2013

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
23.04.2013 Päättynyt PTK 43/2013
Päätös

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

1

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 3/2013 vp
Valmistunut

08.05.2013

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella ympäristövaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

15.05.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 52/2013 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 16.5.2013 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.05.2013 Päättynyt PTK 53/2013
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.05.2013 Päättynyt PTK 55/2013
Istuntopöytäkirjan sivu

11

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

24.05.2013

Vastaus
EV 64/2013 vp