Valtiopaivaasia HE 42/2014

HE 42/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain 12 §:n muuttamisesta sekä Maaseutuvirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

06.06.2014

Voimaantulo

01.07.2014

Säädöskokoelma
435/2014
Päätös

Hyväksytty

2. Laki Maaseutuvirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

06.06.2014

Voimaantulo

01.07.2014

Säädöskokoelma
436/2014
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain 12 §:n muuttamisesta

2. Laki Maaseutuvirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

17.04.2014

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Manelius

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

22.04.2014

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.04.2014 Päättynyt PTK 43/2014 4
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 11/2014 vp
Valmistunut

14.05.2014

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

16.05.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 53/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 20.5.2014 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.05.2014 Päättynyt PTK 54/2014 9
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.05.2014 Päättynyt PTK 57/2014 2
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

27.05.2014

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

​​​​